český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
ODSTRAŇOVAČ etikiet, iBiotec Neutralene® LABEL STRIPPER Sprej 650 ml
Last update: 2023/03/07 11:24

ODSTRAŇOVAČ ETIKIET A NÁLEPIEK

ODSTRAŇUJE STOPY PO FIXKÁCH, POPISOVAČOCH

Zaručene bez ketónov a aromatických látok

Na báze výťažku z pomarančovej kôry

 

Odlepuje etikety, štítky, nálepky, na báze obnoviteľného rozpúšťadla Citrus Asensis prírodného pôvodu, odstraňuje stopy po popisovačoch, adhezívach, kontaktných lepidlách, odlepuje etikety, sprej na odlepovanie etikiet, odstraňovač etikiet v tlakovej nádobe, sprej na odstraňovanie. Tlaková nádoba odstraňovač etikiet. Technické spreje. Spreje na údržbu. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za metylénchlorid. Náhrada za ch2 cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo na polyuretány. Rozpúšťadlo na epoxy. Rozpúšťadlo na polyester. Rozpúšťadlo na lepidlá. Rozpúšťadlo na farby. Rozpúšťadlo na živice. Rozpúšťadlá na laky. Rozpúšťadlá na elastoméry. Produkt na priemyselnú údržbu

 

Rýchlo odlepuje

lepiace a samolepiace etikety

impregnáciou, infiltráciou a rozpustením

 

Je obzvlášť účinný na syntetické adhezíva

permanentné, extra permanentné a do veľkej zimy

a to aj na silne kohéznom povrchu

 

Odstraňuje aj nálepky, štítky,

lepiace pásky, označovacie prúžky,

stopy zostávajúce po adhezívach, premiestnení (VOID)

alebo stopy kontaktných lepidiel, značkovačov

alebo fixiek na neporéznych povrchoch

 

 

Trojnásobný počet použití

Nehorľavý atmosférický pohonný plyn prírodného pôvodu

Bez extrémne horľavých prchavých organických zlúčenín propán butánu

Zaručene bez fluórovaných skleníkových plynov HFC

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

VLASTNOSTI
Spolupôsobenie rozpúšťadiel špeciálne vyvinuté na odlepovanie všetkých samolepiacich etikiet pomocou infiltrácie, a tiež na rozpúšťanie a následné čistenie od adhezív alebo kontaktných lepidiel.

Použiteľný na všetky povrchy, plasty a elastoméry.

Na polystyréne a polykarbonátoch citlivých na organické rozpúšťadlá vyskúšajte.

Nastriekajte priamo na etiketu, nechajte niekoľko minút pôsobiť a potom odlepte.

V prípade potreby postup opakujte.
Na citlivých materiáloch utrite stopy lepidla mäkkou handričkou.

V prípade etikiet vyrobených s veľmi nepriepustnou povrchovou úpravou, ako napr. kaptón, najskôr etiketu ľahko zoškrabte, aby sa prípravok mohol lepšie vsiaknuť.

 

NOMENKLATÚRA LEPIDIEL A LEPIACICH ČINIDIEL NA ETIKETY

Etikety môžeme zaradiť do dvoch kategórií:

 

TAKZVANÉ SUCHÉ ETIKETY

Lepiace činidlá pri suchých etiketách môžu byť pôvodom: 

. Rastlinné: škroby, dextríny, étery, celulóza, algíny, algináty...

. Živočíšne: želatíny, albumín, kazeín

. Minerálne - silikáty

Suché etikety sa spravidla používajú kvôli svojej nízkej cene, a pretože vyhovujú smerniciam o životnom prostredí, najmä o obaloch.

Odstránenie týchto etikiet závisí predovšetkým od času potrebného na ich odlepenie: voda, teplá voda, voda s prísadou hydroxidu sodného pri recyklácii sklenených fliaš za dobrú cenu, alebo octom, alkoholom. Tieto postupy však nie sú vhodné na odlepovanie samolepiacich etikiet.

 

TAKZVANÉ SAMOLEPIACE ETIKETY

Lepidlo je na syntetickej báze

Formaldehydy, vinyly, akryly, styrén-butadién, akrylonitrily, polyestery, polychloroprény, neoprény, polyizoprény, polybutadiény, termosety, termoplasty, elastoméry.

Samolepiace etikety sú obľúbené pre svoju trvanlivosť, stále výkonnejšiu lepivosť, mechanické vlastnosti, odolnosť voči teplotám, UV žiareniu, a najmä v oblasti obalov z marketingových dôvodov; obsah sa musí predávať aj vizuálne, niekedy aj v neurčitom kontexte.

Pri odlepovaní samolepiacej etikety je dôležité, aby išla odlepiť rýchlo a naraz, to znamená celá.

 

                             Stiahnite si technický list

 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Priehľadné

Farba*

Vizuálny

Bezfarebný

Zápach

Posúdenie čuchom

citrusová

Merná hmotnosť pri 25 °C

NF EN ISO 12185

817

kg/m3

Index lomu

ISO 5661

1,4450

Bod tuhnutia

ISO 3016

-50

°C

Rozpustnosť vo vode

Nerozpustný

%

Kinematická viskozita pri 40°C

NF EN 3104

1,3

mm²/s

Index kyslosti

EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jódový index

NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

NF ISO 6296

0,003

%

Zvyšok po vyparení

NF T 30-084

0

%

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Kauri-Butanol hodnota

ASTM D 1133

198

Rýchlosť vyparovania

36

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6295

21,4

Dyn/cm

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

ISO 2160

1a

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

ISO 2719

57

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

> 230

°C

Dolná hranica výbušnosti

NF EN 1839

0,7

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

NF EN 1839

7,0

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Obsah látok karcinogénnych, mutagénnych alebo poškodzujúcich reprodukciu

Nariadenie CLP

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

OECD 301

ľahko biologicky rozložiteľný

Tlak pary pri 20 °C

0,38

hPa

Obsah VOC

(prchavé organické zlúčeniny)

100

%

Obsah síry

GC MS

0

%

Obsah benzénu

ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogénov

GC MS

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

0,00

%

Obsah aromatických rozpúšťadiel

0,00

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

0

%

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIE

 

      Sprej 650 ml

Odlepuje etikety, štítky, nálepky, na báze obnoviteľného rozpúšťadla Citrus Asensis prírodného pôvodu, odstraňuje stopy po popisovačoch, adhezívach, kontaktných lepidlách, odlepuje etikety, sprej na odlepovanie etikiet, odstraňovač etikiet v tlakovej nádobe, sprej na odstraňovanie. Tlaková nádoba odstraňovač etikiet. Technické spreje. Spreje na údržbu. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za metylénchlorid. Náhrada za ch2 cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo na polyuretány. Rozpúšťadlo na epoxy. Rozpúšťadlo na polyester. Rozpúšťadlo na lepidlá. Rozpúšťadlo na farby. Rozpúšťadlo na živice. Rozpúšťadlá na laky. Rozpúšťadlá na elastoméry. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Odlepuje etikety, štítky, nálepky, na báze obnoviteľného rozpúšťadla Citrus Asensis prírodného pôvodu, odstraňuje stopy po popisovačoch, adhezívach, kontaktných lepidlách, odlepuje etikety, sprej na odlepovanie etikiet, odstraňovač etikiet v tlakovej nádobe, sprej na odstraňovanie. Tlaková nádoba odstraňovač etikiet. Technické spreje. Spreje na údržbu. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za metylénchlorid. Náhrada za ch2 cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo na polyuretány. Rozpúšťadlo na epoxy. Rozpúšťadlo na polyester. Rozpúšťadlo na lepidlá. Rozpúšťadlo na farby. Rozpúšťadlo na živice. Rozpúšťadlá na laky. Rozpúšťadlá na elastoméry. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE